przejdź do treści

Przedmiot działalności


Zakres działania Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie

1. Przedmiotem działalności Centrum jest zapewnienie obsługi ekonomiczno- administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym:

1) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego „ Maciejkowa przystań”,

2) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego „Dom pod platanami”,

3) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tęczowy domek”,

4) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom na wzgórzu”,

5) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Osówka”,

6) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Pod kasztanami”,

7) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Leśna chatka”,

8) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom nad jeziorem”,

9) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Czereśniowy domek”,

10) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Przy fontannach”,

11) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Pod lipą”.

 

2. Ponadto Centrum prowadzi specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego.

3. Centrum zapewnia kompleksową obsługę zadań Gminy Miasto Szczecin w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, sprawowanej przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, realizowaną w szczególności w zakresie:

1) opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez objęcie opieką dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej,

2) objęcia opieką dzieci zaniedbanych środowiskowo oraz pracę z rodziną biologiczną
tych dzieci,

3) zapewnienia dzieciom opieki całodobowej i wychowania oraz zaspakajania
ich niezbędnych potrzeb,

4) realizacji przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,

5) zapewnienia dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,

6) zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,

7) podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,

8) organizowania dla wychowanków Placówek odpowiednich form opieki w środowisku,

9) zaspokojenia potrzeb emocjonalnych dzieci.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem