Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie

Data publikacji ogłoszenia: 2014/02/20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 431 58 91, faks 91 431 58 91 wew. 21.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:www.centrumopieki.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 66..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych w następujących częściach:1) warzywa i owoce (zał. 1a), 2) produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (zał.1b), 3) ryby przetworzone (zał.1c), 4) warzywa i owoce mrożone (zał.1d), 5)oleje i tłuszcze (zał.1e), 6) produkty mleczarskie (zał.1f), 7) produkty przemiału ziarna (zał.1g), 8) różne produkty spożywcze (zał.1h), 9) napoje (zał.1i), 10) pieczywo i pieczywo cukiernicze (zał.1j). Kod CPV 03221000-6 , 15112200-8, 15222000-0, 15331100-8, 15411100-3, 15511000-3, 15613380-5, 15831000-2, 15980000-1, 15811100-7 2.Szczegółowy asortyment towarów wraz z ich zapotrzebowaniem przedstawiają załączniki numer 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, do siwz. 3.Podane w załącznikach ilości są ilościami maksymalnymi. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w przypadku zamówienia mniejszej liczby produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości poszczególnych towarów o nie więcej niż 20 %. 4.Terminy dostaw i ilość towarów określona zostanie każdorazowo w pisemnym zamówieniu, które może być doręczone Wykonawcy za pomocą fax-u, składanym przez Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Dostawa zamówionych towarów będzie się odbywała w godzinach od 7.00 do 0 9.00 dnia następnego po złożeniu zamówienia.5.Zamawiający zapłaci za towar zgodnie z ofertą cenową złożona przez Wykonawcę. Zamawiający przewiduje zmianę ceny: - w przypadku zmiany stawek podatku VAT. 6.Zamawiający wymaga, aby zamówiony towar był świeży, pełnowartościowy, miał okres przydatności do spożycia zgodny z terminem określonym w Rozdziale VII pkt 2,3. 7. W przypadku stwierdzenia dostawy towaru złej jakości, nie nadającego się do spożycia lub przeterminowanego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej do następnego dnia po zgłoszeniu) wymienić daną partię towaru na świeżą, nadającą się do spożycia. 8.Wykonawca dostarczać będzie towar do magazynu zamawiającego własnym transportem, na swój koszt i ryzyko. 9.Zapłata za dostarczone partie towaru nastąpi na podstawie faktury przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych. Nazwy własne artykułów spożywczych podane w załącznikach 1a-1j zostały użyte przez Zamawiającego jedynie przykładowo. Wykonawca może zaproponować inny produkt, pod warunkiem, że będzie on posiadał takie same właściwości i parametry jak produkt podany przykładowo. W takim przypadku należy wpisać proponowany produkt w kolumnie pn.nazwa produktu równoważnego i dołączyć opis proponowanego produktu równoważnego zgodnie z Rozdziałem V pkt 7 siwz. 11. Oferta nie musi obejmować całości zamówienia, dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje w danej części..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.80.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:Nie dotyczy.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zaświadczenie stacji sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu do przewozu artykułów spożywczych wymagających przewożenia w warunkach chłodniczych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Oświadczenie zawierające nazwę producenta i nazwę oferowanego produktu przy składaniu ofert równoważnych celem wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz), 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 4) kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego załącznik 1a-1j w zależności od części na którą wykonawca składa swoją ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrumopieki.szczecin.pl; bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:27.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin pok. 01..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: ZAŁĄCZNIK 1a: WARZYWA I OWOCE..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Marchew, Cebula, Pietruszka korzeń, Seler korzeń, Seler z nacią, Buraki ćwikłowe, Por, Por - sezon VI-VIII, Kapusta biała, Kapusta młoda-sezon V-VIII, Szczypior -sezon V-IX, Szczypior -pozostałe miesiące, Nać pietruszki -pozostałe miesiące, Koperek - sezon V-IX, Koperek-pozostałe miesiące, Kapusta czerwona,, Kapusta pekińska, Kalafior - sezon, Pomidory-sezon VI-X , Pomidory-pozostałe miesiące, Ogórki świeże gruntowe-sezon VII-IX, Ogórki świeże -pozostałe miesiące, Papryka świeża kolorowa-sezon VII-IX, Papryka świeża kolorowa-pozostałe miesiące, Pieczarki , Sałata sezon V-VIII, Sałata pozostałe miesiące, Jabłka -sezon V-VII, Jabłka-pozostałe miesiące, Pomarańcze, Rzodkiewka -sezon V-VIII, Rzodkiewka-pozostałe miesiące, Rzodkiew, Banany ,Kiwi, Cytryny, Mandarynka , Gruszki -sezon VII-IX, Gruszki-pozostałe miesiące, Nektarynki , Truskawka świeża-sezon VI-VIII, Brzoskwinie-sezon VII-IX, Arbuz-sezon V-I, Sałata lodowa, Cukinia-sezon VI-IX, Czosnek świeży, Ziemniaki, Ziemniaki młode sezon VI- VIII, Kapusta włoska, Kapusta kiszona, Oórek kiszony, Fasola szparagowa świeża -sezon, Brokuł świeży,Botwina -sezon VI-VIII, Marchew młoda - sezon, Ogórek małosolny -sezon, Śliwki (sezonowo),Czereśnie (sezonowo),Winogron,Grzyby suszone..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.21.21.00-1, 03.22.11.12-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: ZAŁĄCZNIK 1b: PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Filet z kurczaka, Ćwiartka z kurczaka, Korpusy z kurczaka, Wątróbka drobiowa, Schab z kością, Żołądki drobiowe, Boczek świeży b/k i b/s, Boczek wędzony b/k i b/s, Karkówka wieprzowa b/k, Szynka wieprzowa b/k, Łopatka wieprzowa b/k, Kości wędzone, Kiełbasa wieprzowa Śląska, Parówka drobiowa cienka, Parówki HOT-DO drobiowa,Kiełbasa parówkowa drobiowa,Mielonka alpejska,Kiełbasa Tatrzańska lub równoważna, Smaczek konserwowy, Kiełbasa jałowcowa, Kiełbasa Żywiecka, Kiełbasa Krakowska parzona,Szynkówka z indyka, Mortadela szczecińska, Pasztet mięsny, Kaszanka, Ogonówka, Pieczeń rzymska, Pasztet drobiowy 135g; +/- 5%, Szynka mielona 135g +/- 5%, Kurczak wędzony, Konserwa mięsna 300g +/- 5%, Pasztetowa, Szynka konserwowa, Cytrynówka, Pasztet francuski 150g, Polędwica sopocka, Szynka wędzona,Polędwica drobiowa, Szynka z komina, Wędzonka chłopska, Żywiecka podsuszana,Krakowska podsuszana, Szynka chłopska, Mielonka drobiowa (rodzinna), Pasztet borowikowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.11.22.00-8, 15.11.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: ZAŁĄCZNIK 1c: RYBY PRZETWORZONE..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Filet z miruny z/s SHP 10%glazury, Filet z dorsza z/s 10% glazury, Filet z morszczuka 80-140g IQF 10% glazury, Tuńczyk w oleju 185g; +/- 5%, Sałatka z makreli 300g +/- 5%, Makrela wędzona tusza..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.22.20.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: ZAŁĄCZNIK 1d: WARZYWA I OWOCE MROŻONE..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Brokuły mrożone 10kg, Kalafior mrożony 10kg, Marchewka z groszkiem mrożona 10kg, Mrożonka kompotowa wielosmakowa 10kg, Mieszanka warzywna wieloskładnikowa mrożona 10kg, Groszek mrożony 10kg, Truskawka mrożona 10kg, Fasolka szparagowa mrożona 10kg, Brukselka mrożona 10kg, Mrożonka chińska 10kg, Włoszczyzna mrożona 10kg...
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.33.11.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: ZAŁĄCZNIK 1e: OLEJE I TŁUSZCZE..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Olej roślinny rzepakowy 1 L, Margaryna 250 g, Masło roślinne do kanapek 500 g typu Delma lub równoważne, Olej roślinny rzepakowy 3L..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.41.11.00-3, 15.41.22.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: ZAŁĄCZNIK 1f: PRODUKTY MLECZARSKIE..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Mleko karton 3,2 % 1L, Śmietana kwaśna 12% 250g, Śmietana do zup i sosów 250ml 18%, Karton +/- 5%,Twaróg śmietankowy półtłusty mielony 250g +/- 5%, Twaróg półtłusty krajanka, Jogurty owocowe 150 ml typu Jogobella lub równoważny +/- 5% o wartości odżywczej w 100g : tłuszcz 1,19g - 2,5g, węglowodany 15g -17,3g, białko 2,9g -3,5g, wartość energetyczna 91kcal -97kcal, Masło exstra 200 g +/- 5% zawartość tłuszczu 83%, Ser żółty typu Gouda, Serek owocowy 150 g +/- 5% typu, Jogobella lub równoważny o wartości odżywczej w 100g : tłuszcz 3g - 5,5g, węglowodany 15,8g- 16g, białka 5,2g - 5,3g, wartość energetyczna 112kcal - 134kcal, Serek topiony zegar (8szt.) typu Hohland lub równoważny, Serek Almette lub równoważny 150 g +/- 5% o wartości odżywczej w 100g :tłuszcz - 23g, węglowodany 3g - 4g, białko 6g - 7g, wartość energetyczna 242kcal - 243kcal, Serek typu Pyszny Duet lub równoważny 150 g +/- 5% o wartości odżywczej w 100g : tłuszcz 18g - 21g, węglowodany 3,2g - 4,7g, białko 7g - 7,8g, wartość energetyczna 208kcal - 240kcal, Ser topiony plastry typu Gouda lub równoważny 150g +/- 5%, Lody śmietankowe 150 g +/- 5%, Jaja kurze M, Serek twarogowy w wiaderku 1 kg, Śmietana kremówka 30% 500 ml +/-5%.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.51.10.00-3, 15.55.13.20-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:7 NAZWA: ZAŁĄCZNIK 1g: PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Płatki owsiane 500 g +/-5%, Płatki kukurydziane 1000 g +/- 5%, Chrupki kukurydziane 50g +/- 5%, Płatki kukurydziane czekoladowe 1000 g +/- 5%, Kasza jęczmienna 1000g +/- 5%, Kasza manna 1000g +/- 5%, Kasza gryczana prażona 500g +/- 5%, Ryż biały 1000g +/- 5%, Mąka pszenna 1000g typ 500 +/- 5%, Mąka tortowa 1000g typ 450 +/- 5%, Płatki kukurydziane na miodzie lub inne smaki 1000g +/- 5% , Musli 1000g..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.61.21.00-2, 15.61.33.11-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:8 NAZWA: ZAŁĄCZNIK 1h: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Cukier 1kg +/- 5%, Cukier puder 500g +/- 5%, Sól kuchenna typu jodowana miałka 1000g, Makaron 500g łazanka, Makaron 500g wstążka, Makaron 500g kokardka, Makaron zacierka 250 g, Makaron 500g świder, Makaron 500g kolanko, Makaron 500g muszelka, Makaron 500g nitka, Makaron 500g rurka, Makaron spagetti 500 g., Kakao instant lub równoważne 800g +/- 50g, Napój herb.różne smaki 350g +/- 50g, Żelatyna 25g +/- 50g, Herbata ekspresowa 100szt.typu Saga lub równoważna , Herbata ekspresowa owocowa 25szt.typu Saga lub równoważna , Kawa zbożowa (typu Inka) 150g +/- 5%, Kakao 100g +/- 5%, Pieprz mielony 20g +/- 5%, Przyprawa do bigosu 29g +/- 5%, Przyprawa do drobiu 20g +/- 5%, Przyprawa do mięsa 20g +/- 5%, Przyprawa do ryb 40g +/- 5%, Bazylia 10g +/- 5%, Curry 25g +/- 5%, Czosnek granulowany 40g +/- 5%, Kminek 20g +/- 5%, Liść laurowy 7g +/- 5%, Majeranek 10g +/- 5%, Oregano 10g +/- 5%, Papryka mielona słodka 20g +/- 5%,Papryka mielona ostra 20g +/- 5%, Przyprawa do zup 1000g +/- 5%, Ziele angielskie 15g +/- 5%, Barszcz biały 40g +/- 5% , Ketchup łagodny 500g, Majonez 400g +/- 5%, Musztarda 210g +/- 5%, Miód wielokwiatowy 400g +/- 5%, Proszek do pieczenia 18g +/- 5%, Bąbolada lub równoważna 38g +/- 5%, Czekolada mleczna 100g, Wafelek w czekoladzie 39g +/- 5%, Wafelek b/czek. 39G +/- 5%, Baton lub równoważny Kit-Kat 40g +/- 5%, Baton Lion lub równoważny 43g +/- 5%, Baton Mars lub równoważny 42g +/- 5%, Czekolada różne smaki 200g +/- 5%, Baton Snickers lub równoważny 51g +/- 5%, Baton Sękacz lub równoważny +/- 5%, Cukierki owocowe 1000g +/- 5%, Cukierki w polewie czekoladowej 1000g +/- 5%, Draże 70g +/- 5%, Herbatniki 100g +/- 5%, Ciastka kruche 1000g +/- 5%, Paluszki 100g, Sezamki 27g +/- 5%, Drops 47g +/- 5%, Lizak 12g +/- 5%, Cukier waniliowy 32g +/-5%, Cynamon 15g +/- 5%, Krem czekoladowy typu Nutella lub równoważny 750g +/- 5%, Kwasek cytrynowy 20g +/- 5%, Galaretka owocowa 90g +/-5%, Chałwa 50g +/- 5%, Maggi 1L +/- 10%, Chrzan 290g; +/ - 5%, Fasola Jaś 500g +/- 5%, Fasolka konserwowa 400g +/- 5%, Groszek konserwowy 400g +/- 5%, Kukurydza konserwowa 400g +/- 5%, Groch łuskany 500g +/- 5%, Ogórek konserwowy 900ml +/- 5%, Szczaw konserwowy 300g +/- 5%, Koncentrat pomidorowy 200ml +/- 5%, Brzoskwinia w syropie 900g +/- 5%, Dżem truskawka 280g +/- 5%, Dżem morelowy 280g +/- 5%, Rodzynki 200g +/- 5%, Orzechy włoskie 100g +/- 5%, Wiórki kokosowe 100g +/- 5%, Mąka ziemniaczana 500g +/- 5%, Ananas puszka 580g +/- Papryka konserwowa 680g+/- 5%, Biszkopty 250g +/- 5%, Budyń 40g +/- 5%, Kisiel 40g +/- 5%, Syrop owocowe różne 335ml +/- 5%, Syrop 5 L +/- 5%, Pyzy ziemniaczane mrożone 1000g +/- 5%, Drożdże 100g +/- 5%, Pizza mrożona 300g +/- 5%, Ocet spirytusowy 10% 500ml +/- 5%;, Fasola czerwona konserwowa 400g +/- 5%, Przyprawa do ziemniaków 20g +/- 5%, Soda oczyszczona 35g +/- 5%, Zioła prowansalskie 10g +/- 5%, Przyprawa do piernika 20g +/- 5%,Tymianek 10g +/- 5%,Powidła 330g +/- 5%, Aromat do ciasta 9ml +/- 5%, Masa makowa 850g +/- 5%,Przyprawa do Kebab 30g..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.83.10.00-2, 15.85.11.10-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:9 NAZWA: ZAŁĄCZNIK 1i: NAPOJE..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Napój owocowy 0,5 l, Woda niegazowana 1,5 l typu Żywiec lub równoważna, Woda niegazowana 0,5 l typu Żywiec lub równoważna, Sok owocowy 1L np.100%, Sok marchwiowo - owocowy typu Kubuś lub równoważny 1L, Sok marchwiowo - owocowy typu Kubuś lub równoważny 250ml..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.98.00.00-1, 15.98.10.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:10 NAZWA: ZAŁĄCZNIK 1j: PIECZYWO I PIECZYWO CUKIERNICZE..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Chleb zwykły krojony 1000g +/- 10%, Chleb graham 500g +/- 10%, Chleb razowy 400g +/- 10%, Chleb słonecznikowy +/- 10%, Bułka pszenna 50g +/- 5%, Bułka zapiekanka 150g +/- 5%, Bułka tarta 500g +/- 5%, Drożdżówka 80g +/- 5%, Pączek 80g +/- 5%, Rogal maślany 80g +/- 5%, Rogal nadziewany 100g +/- 10%, Bułka Hot-Dog 100g +/- 5%, Bułka maślana 80g +/- 10%,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


SIWZ

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 1A - warzywa i owoce

Załącznik nr 1B - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Załącznik nr 1C - ryby przetworzone

Załącznik nr 1D - warzywa i owoce mrożone

Załącznik nr 1E - oleje i tłuszcze

Załącznik nr 1F - produkty mleczarskie

Załącznik nr 1G - produklty przemiału ziarna

Załącznik nr 1H - różne produkty spożywcze

Załącznik nr 1 I - napoje

Załącznik nr 1J - pieczywo i pieczywo cukiernicze

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Umowa


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. ko nstantego Maciejewicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/02/20, odpowiedzialny/a: Teresa Jaworska, wprowadził/a: Teresa Jaworska, dnia: 2014/02/20 08:56:07
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Teresa Jaworska  2014/02/20 08:56:07  modyfikacja wartości 
Teresa Jaworska  2014/02/20 08:34:05  nowa pozycja