Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy ułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

Data publikacji ogłoszenia: 2020/12/10

 

 

Ogłoszenie nr 614152-N-2020 z dnia 2020-11-24 r.
 

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie: Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32131113100000, ul. Wszystkich Świętych  66 , 71-457  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 431 58 91, , e-mail sekretariat@cod.szczecin.pl, , faks 91 431 58 91 wew. 21.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.centrumopieki.szczecin.pl/chapter_124014.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, pok. nr 01
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określa załącznik nr 1A SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 15890000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15890000-3
15400000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: Opis produktów/rozwiązań równoważnych zawierający w szczególności: nazwę producenta, pojemność/gramaturę i skład produktu, je-żeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie, zgodnie z pkt 6 i 17 Rozdziału XV Siwz
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) Formularz kalkulacji cenowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ustawy. 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi siwz oraz oferta Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie tej samej lub lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy wskazany w ofercie Wykonawcy produkt z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie dostępny na rynku (zakończenie produkcji lub brak produktu o tych parametrach na rynku). Zmiana ta nie będzie powodować zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z § 5 ust. 2 umowy możliwość zamówienia mniejszej ilości poszczególnych produktów, nie mniej jednak niż 70% i z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Okoliczność, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. 5. Zmiana umowy polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia może nastąpić w sytuacji wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczących w szczególności: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 6. Zmiany wskazane w ust. 6 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym należytą realizację przedmiotu umowy oraz niezakłócone funkcjonowanie i realizację zadań przez Centrum Opieki nad Dzieckiem, a Zamawiający może ponieść ryzyko zmiany wynagrodzenia z tytułu takich modyfikacji lub w kwocie równej zwiększonym z tego powodu, uzasadnionym i udokumentowanym kosztom. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym ustępie wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 
ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza
ul. Wszystkich Świętych 66
71-457 Szczecin
tel. 91 431 58 91
fax 91 431 58 91 wew. 26
sekretariat@cod.szczecin.pl
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PN:
„Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie”
SPIS TREŚCI :
Rozdział I Forma oferty;
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia;
Rozdział IV Jawność postępowania;
Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty;
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia;
Rozdział VIII Wadium;
Rozdział IX Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;
Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XIII Zawarcie umowy;
Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia.
 
Załączniki:
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwana dalej „ustawą” lub „ustawą Prawo zamówień publicznych”
str. 2
ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
2. Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, pok. nr 01, przetarg nieograniczony, oferta na „Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie” oraz „nie otwierać przed 02.12.2020r., godz. 10:30” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 11 ppkt 1 z dopiskiem „wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 11 ppkt 1 i 2 przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę wykonawcy.
ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenia zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz.
5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V siwz.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.
7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
str. 3
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności, o której mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
10. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, do upływu terminu do ich wniesienia.
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem: sekretariat@cod.szczecin.pl, tel. 91 431 58 91.
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania - jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata;
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,
str. 4
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ROZDZIAŁ V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy:
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
str. 5
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1) potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że:
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1 ppkt 2 lit. a, tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2) Oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: Opis produktów/rozwiązań równoważnych zawierający w szczególności: nazwę producenta, pojemność/gramaturę i skład produktu, jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie, zgodnie z pkt 6 i 17 Rozdziału XV siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty, zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
5) Formularz kalkulacji cenowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.
1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
str. 6
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 4 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4 zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
10) Uwaga! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów:
1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:
– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
str. 7
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 02.01.2021 r. do:
1) 31.12.2021r.
lub
2) wyczerpania wynagrodzenia umownego
lub
3) dnia, w którym pozostała kwota wynagrodzenia umownego będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem zamówienia,
w zależności od tego, które ze zdarzeń wskazanych w pkt 1-3 nastąpi wcześniej.
ROZDZIAŁ VIII Wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz,
2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty lub do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz odpowiedź wykonawcy,
3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy,
4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
str. 8
7) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
8) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
11) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy,
12) wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu.
Uwaga: Zaleca się aby przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
5. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Joanna Oleszczuk tel. 91 431 58 91 w godz. 07:00 – 15:00, fax 91 431 58 91 wew. 26 (czynny całą dobę), e-mail: zamówienia.publiczne@cod.szczecin.pl
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.
11. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.
12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej.
ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty
1. Podstawą określenia ceny są informacje zawarte w siwz, a w szczególności: w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1A do siwz.
2. W formularzu kalkulacji cenowej (Załącznik nr 1A do siwz) należy podać cenę jednostkową brutto każdego produktu. Wartość brutto należy obliczyć mnożąc przewidywaną ilość zamawianych produktów w poszczególnych pozycjach przez cenę jednostkową brutto. Następnie należy podsumować wszystkie wartości brutto i tak powstałą kwotę należy wpisać w rubryce „Razem wartość brutto”. Pozycja „Razem wartość brutto” podlegać będzie ocenie przez zamawiającego. Kwotę z pozycji „Razem wartość brutto” należy przenieść do odpowiedniej pozycji w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do siwz).
3. Określona w powyższy sposób cena oferty służyć będzie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozliczenia za realizację zamówienia, będą prowadzone w oparciu o ceny jednostkowe podane przez wykonawcę w załączniku nr 1A do siwz oraz faktycznie zamawiane produkty i ich ilości. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilość poszczególnych produktów niż podane szacunkowo, nie mniej jednak niż 70% i z tego tytułu nie będą przysługiwały wykonawcy żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.
4. Cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia, a w szczególności:
1) Cenę artykułów żywnościowych wraz z dostawą do zamawiającego;
str. 9
2) Ewentualne upusty, rabaty i inne koszty;
3) Podatek od towarów i usług (VAT);
4) Koszty opakowań, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, przewozu,
5) Koszty związane z realizacją zamówień w trybie, o którym mowa w rozdziale XV pkt 10 siwz.
5. Ceny należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, pok. nr 01, w terminie do dnia 02.12.2020r., do godz. 10:00.
W celu złożenia oferty należy się skontaktować telefonicznie z sekretariatem Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie pod nr tel.: 91 431 58 91 lub z osobą upoważnioną do kontaktu w niniejszym postępowaniu. Pracownik Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie odbierze ofertę osobiście przy wejściu do budynku i przekaże wykonawcy potwierdzenie złożenia oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za terminowe złożenie oferty w inny sposób, w szczególności gdy zostanie złożona do urny na korespondencję.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 02.12.2020r., o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego, pokój 35. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Wybór oferty najkorzystniejszej, zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) – 60%
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):
najniższa cena ofertowa
-------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
2) Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie (K) – 20 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie” (K):
a) Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest wskazać wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie danej partii artykułów spożywczych.
b) Wykonawca powinien podać wysokość kary umownej w jednej z przewidzianych wysokości, tj. 2% albo 4% albo 6% wynagrodzenia należnego wykonawcy zgodnie z umową, za zgodną z umową dostawę danej partii artykułów spożywczych, za każdy dzień opóźnienia.
c) Wykonawca otrzyma punkty w kryterium „Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie” według poniższego schematu:
 za wskazanie kary umownej w minimalnym wymiarze wymaganym w siwz, tj. w wysokości 2% wynagrodzenia należnego wykonawcy zgodnie z umową, za zgodną z umową dostawę danej partii artykułów spożywczych, za każdy dzień opóźnienia – wykonawca otrzyma 0 pkt,
str. 10
 za wskazanie kary umownej w wysokości 4% wynagrodzenia należnego wykonawcy zgodnie z umową, za zgodną z umową dostawę danej partii artykułów spożywczych, za każdy dzień opóźnienia – wykonawca otrzyma 10 pkt,
 za wskazanie kary umownej w wysokości 6% wynagrodzenia należnego wykonawcy zgodnie z umową, za zgodną z umową dostawę danej partii artykułów spożywczych, za każdy dzień opóźnienia – wykonawca otrzyma 20 pkt,
d) Minimalna wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie danej partii artykułów spożywczych – 2% wynagrodzenia należnego wykonawcy zgodnie z umową, za zgodną z umową dostawę danej partii artykułów spożywczych, za każdy dzień opóźnienia.
e) Jeżeli wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości większej niż 6% wynagrodzenia należnego wykonawcy zgodnie z umową, za zgodną z umową dostawę danej partii artykułów spożywczych, za każdy dzień opóźnienia, do oceny ofert w kryterium „Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie” zostanie przyjęta wysokość 6% za każdy dzień opóźnienia, czyli maksymalna zgodna z wymaganiami zamawiającego.
3) Termin wymiany wadliwego produktu (T) – 20%
Sposób przyznania punktów w kryterium „Termin wymiany wadliwego produktu”:
Punkty zostaną przyznane, w zależności od zaoferowanego przez wykonawcę terminu wymiany wadliwego produktu, w następujący sposób:
a) za wskazanie terminu wymiany wadliwego produktu w maksymalnym terminie wymaganym w siwz, tj. w dniu następnym po dniu dostawy (nie później niż do godz. 10:00) – wykonawca otrzyma 0 pkt,
b) za wskazanie terminu wymiany wadliwego produktu w tym samym dniu co dzień dostawy (nie później niż do godz. 14:00) – wykonawca otrzyma 20 pkt,
Wymagany termin wymiany wadliwego produktu nie może być dłuższy niż w dniu następnym po dniu dostawy (nie później niż do godz. 10:00).
Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach: S = C + K + T.
2. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.
9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważni postępowanie.
10. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej
str. 11
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - zgodnie z załącznikiem nr 1A do siwz.
Kody CPV: 15890000-3, 15400000-2.
2. Szczegółowy asortyment produktów wraz z ich zapotrzebowaniem przedstawia załącznik nr 1A do siwz.
3. Podane ilości w załączniku nr 1A do siwz są szacunkowe i służą jedynie do porównania ofert, nie odzwierciedlają one realnej bądź deklarowanej wielkości zamawianych towarów. Zostały one ustalone przy uwzględnieniu potrzeb jakie zamawiający mógł przewidzieć. W związku z tym, zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilość poszczególnych produktów, nie mniej jednak niż 70% i z tego tytułu nie będą przysługiwały wykonawcy żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.
4. Zaoferowane ceny jednostkowe produktów przez okres trwania umowy nie mogą ulec zmianie i nie będą podlegały waloryzacji.
5. Produkty będące przedmiotem zamówienia będą dostarczane przez wykonawcę na koszt własny i ryzyko wykonawcy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi i ustaleniami osób zamawiających. Dostarczane towary muszą być wytwarzane zgodnie z Polskimi Normami lub równoważnymi i spełniać wszystkie wymagania i normy przewidziane dla artykułów spożywczych dla ludzi określone i obowiązujące na obszarze Unii Europejskiej. Dostarczane towary muszą być oznakowane zgodnie z krajowymi i unijnymi regulacjami prawnymi.
6. Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są jedynie przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane produkty będą posiadały minimalne składniki określone przez zamawiającego, będą spełniały co najmniej te same lub równoważne normy, parametry oraz standardy. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 4 do złożenia opisu produktów równoważnych (podając w szczególności nazwę producenta oferowanego produktu równoważnego, jego pojemność/gramaturę oraz skład), jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz.
7. Dostarczane produkty powinny być najwyższej jakości, pierwszego gatunku lub klasy:
1) wszystkie produkty muszą być świeże, pełnowartościowe, cechować się wysokimi walorami smakowymi;
2) produkty – o ile będzie to możliwe z uwagi na właściwości produktu - w momencie ich dostarczania będą posiadać termin przydatności do spożycia przez co najmniej 21 dni od dnia dostarczenia do zamawiającego.
8. Dostawy produktów następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną.
9. Zamówienia składane będą wykonawcy w zależności od potrzeb zamawiającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień dostawy, do godziny 14.00.
10. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby zamawiającego, wykonawca przyjmie doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji.
str. 12
11. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia, dostarczy zamawiającemu towar zgodnie z treścią zamówienia i w wyznaczonym przez zamawiającego dniu.
12. Wykonawca zobowiązany jest do wyładowania towaru oraz przetransportowania go do magazynu znajdującego się na terenie Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, do pomieszczeń wskazanych przez upoważnionego pracownika zamawiającego.
13. Wykonawca dostarczy towar w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 9:00 osobie upoważnionej do odbioru i kontroli towaru (w zakresie ilości, jakości oraz zgodności z zamówieniem). Brak możliwości odbioru towarów po godzinie wskazanej powyżej. Wykonawca nie może pozostawić towaru bez nadzoru lub przekazać go osobom nieupoważnionym.
14. W przypadku niedostarczenia towaru w zakresie wymaganej ilości zgodnej z zamówieniem (stwierdzenia przez zamawiającego braków ilościowych), wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia brakującej ilości towaru w terminie nie dłuższym niż w dniu dostawy do godz. 11:00.
15. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem co do rodzaju lub jakości zamawianych produktów (towar/produkt wadliwy), wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wymiany towaru na właściwy w terminie zgodnym z deklaracją złożoną przez wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż w dniu następnym po dniu dostawy (nie później niż do godz. 10:00).
16. Zapłata za dostarczone partie towaru nastąpi na podstawie faktury przelewem na konto bankowe wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
17. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca, na wezwanie zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.
18. W sytuacji, gdy zamawiający, w załączniku 1A do SIWZ, określił konkretną wagę/pojemność danego produktu, zamawiający dopuszcza tolerancję wskazanej wagi/pojemności w granicach +/- 3%. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania do wymogów dotyczących składu, a także do przypadków, w których w załączniku 1A do SIWZ określono wagę/pojemność produktu w dopuszczalnym przedziale (np. opak. 50-60g).
19. Zamawiający nie dopuszcza dostawy produktów o wadze/pojemności innej niż wskazane w siwz oraz ofercie, a także dokonywania przez wykonawcę przeliczania cen produktów, których waga/pojemność jest inna niż wskazane w siwz/ofercie wykonawcy (np. dostarczenia cukru w opakowaniu o wadze 1,5 kg i wystawienia faktury opiewającej na 150% wynagrodzenia wskazanego za 1 kilogramowe opakowanie cukru w ofercie wykonawcy).


Informacja o wyborze oferty


udostępnił: Centrum Opieki nad Dzieckiem, wytworzono: 2020/12/10, odpowiedzialny/a: Malwina Mikołajczak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/12/16 13:00:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/12/16 13:00:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/16 12:31:34 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/12/10 13:17:18 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/12/10 13:16:24 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/12/09 09:53:31 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/12/08 17:25:12 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/12/02 14:48:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/11/24 13:04:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/11/24 12:57:38 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/11/24 12:48:22 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/11/24 12:45:12 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/11/24 12:43:14 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/11/24 12:41:05 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/11/24 12:36:52 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/11/24 12:34:55 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/11/24 09:56:22 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/11/24 09:49:19 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/11/24 09:46:57 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2020/11/24 09:41:50 nowa pozycja