Deklaracja dostępności


DOSTĘPNOŚĆ

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Dążymy do tego, by serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności.

 

DWA ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU:

I. ASPEKT TECHNICZNY

1. Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony

 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec

 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie

 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana

 • Pułapki klawiaturowe - wykluczone

 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści

 • Listy - prawidłowo użyte w całym systemie

 • Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane

 • Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)

 • Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.

 • Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.

 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-

 • Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.

 • Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

II. ASPEKT INFORMACYJNY

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Szczegółowe informacje dotyczące

 • Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,

 • Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.

 • Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/

  • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

  • W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.

 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia.

 

 

Deklaracja dostępności

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cod.szczecin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-26


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • galeria zdjęć na podstronach placówek nie ma możliwości obsługi z poziomu klawiatury.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Logic Net S.C.


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Pieprzak, mpieprzak@cod.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91-431-58-91 wew. 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin

Do budynku Centrum wejść można za pośrednictwem jednego wejścia, do którego prowadzą schody przy których znajduje się platforma przyschodowa przeznaczona dla osób poruszających się za pomocą wózków. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Z holu głównego można dostać się tylko do pomieszczeń na parterze. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie od drzwi wejściowych.

Do budynku i części pomieszczeń (poza magazynami i kuchnią) można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W Centrum Opieki nad Dzieckiem nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 


Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - stan na dzień 01.01.2021 r.
udostępnił: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza , wytworzono: 2021/03/12, odpowiedzialny/a: Malwina Mikołajczak, wprowadził/a: Monika Pieprzak, dnia: 2021/10/11 11:01:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Pieprzak 2021/10/11 11:01:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/03/12 13:12:06 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2021/03/12 12:40:08 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2021/03/12 10:56:02 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2021/03/12 10:48:42 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2017/03/10 13:41:14 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2017/03/10 13:31:52 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2017/03/10 13:30:55 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2017/03/10 12:53:33 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2017/03/10 12:49:37 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2017/03/10 12:47:01 nowa pozycja